הסדרי חובות

הסדר חובות הינו מושג שסתום, הטומן בחובו שתי אפשרויות להסדרת חובותיו של יחיד או תאגיד; האחת, הינה על ידי פנייה לערכאות שיפוטיות וניהול הליך מתאים, ואילו האפשרות השנייה להסדרת החובות, יכולה להתבצע מחוץ לכותלי בית המשפט על ידי ניהול מו"מ והגעה מוסכמת לפשרה בין "החייב" (יוצר החוב) לבין הנושה (שכלפיו החוב), שמשמעותה הינה, הלכה למעשה צמצום החוב הקיים וסיום הסכסוך בין הצדדים.

אם הזכרנו כאמור את אופן הסדרתם של החובות באמצעות פנייה לערכאות שיפוטיות, הרי שדינים מיוחדים הידועים כדיני חַדְלוּת פירעון, קובעים נורמות וכללים מערכתיים להסדרת החוב ביחס לכל אחת מן האישיות המשפטית המבקשת סעד (יחיד או תאגיד). הליכים אלו ינוהלו בבית המשפט המחוזי שמצוי במחוז מגורי החייב, מקום עסקו או נכסיו (עד לכניסת תוקפו של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח- 2018 בחודש ספטמבר 2019).

כאשר מדובר בהסדרת חובו של יחיד ובקשה למתן צו הפטר, ההליכים המשפטיים ינוהלו בהתאם להוראות פקודת פשיטת הרגל או חוק ההוצאה לפועל העוסק במתן הפטר. מאידך, כאשר האישיות המשפטית שמבקשת להסדיר את חובותיה הינה "חברה", אזי הוראות החוק הרלוונטיות הן פקודת החברות וכן חוק החברות.

במסגרת מאמר זה, אבקש לשפוך אור דווקא על הסדר חובות בכלים משפטיים בהתאם לאפשרות השנייה שמנינו לעיל, היינו הסדרת החוב ללא מעורבות של בתי משפט והיזקקות למערכות הדינים אשר מוסדרות במספר דברי חקיקה כמפורט לעיל.

מאחר ודיני חדלות פירעון עוסקים בהסדרת חובות באופן קולקטיבי ושוויוני של כלל הנושים עם החייב, באופן שמונע בעד כל נושה לנקוט בפעולות עצמאיות, הרי שהנושים "כובלים" עצמם להליכי חדלות פירעון אשר נשענים על פרקי זמן מוגדרים לניהול ההליך המשפטי והם מוצאים עצמם תלויים במידה רבה במצבת הנשייה (סך כל החובות), אל מול כלל נכסי החייב.

במצב דברים זה, כאשר ישנה חוסר וודאות באשר לתועלת הפרטנית שגלומה לאותו נושה (בשל הצורך בניהול חקירות, התדיינויות והכרעות שיפוטיות), או לחילופין, הנושה הפרטני מבין כי שיעור הדיבידנד שייזקף לטובתו בסופו של יום יהיה נמוך בשים לב לצמצום ריביות הסכמיות בהליך, חלוקת הנכסים בין שאר הנושים וכן נסיבותיו האישיות של החייב, או אז אותו נושה יעדיף משיקולי תועלתנות כלכלית אישית וחיסכון בזמן – להתפשר ולקבל לידיו סך כספי מהיר.

עורך דין אשר מתמחה בדיני חדלות פירעון, יוכל להעריך באופן אריתמטי את שיעור הדיבידנד הכולל שיתקבל בהתאם לנסיבות הלקוח שבפניו ובהתאמה לנהל משא ומתן יעיל ואפקטיבי עם הנושים להשגת הסדר חוב מטיב לכלל הצדדים, בבחינת זה נהנה וזה לא חסר.

לייעוץ השאירו פרטים ונחזור אליכם